תקנון כנס כספים - IMC2024

תקנון הכנס

כנס מנהלי כספים ברשתות המסחר הקמעונאיות 

תקנון רישום-

א.  מלאי הכרטיסים שרכשה חברת "גמא הפניקס" לכנס מוגבל ובכל אופן, "גמא הפניקס" רשאית שלא להיענות בחיוב למי מהנרשמים , הכל בהתאם לשיקול דעתה.

ב.  אישור השתתפות סופי ישלח אליך בתוך 3 ימי עסקים. במידה ולא תזכה/י באחד מ-100 כרטיסי החינם לכנס, מינהלת הכנס תיצור איתך קשר ותציע לך להירשם בתשלום בסך 750 ₪ + מע"מ.

ג.  אין להציג/לחלק/להניח חומר פרסומי מכל סוג שהוא בכל מתחמי הכנס, ללא הסדרת התשלום הנדרש לכך וקבלת אישור מראש ובכתב מאת חב’ “תאנה תיירות” בע”מ. כל הפרה של תנאי זה  עלולה להסב לחברה נזק כספי רב אותו היא תהיה רשאית לדרוש ו/או לתבוע מהמפר/ים. 

ד. בהרשמתך לכנס הינך מאשר/ת לחב' תאנה תיירות בע"מ לשלוח לך גם בעתיד מיילים ו/או הודעות SMS ו/או אחרות. בכל רגע תוכל/י להודיע לחברה על רצונך להיגרע מרשימת התפוצה וזו תסיר את שמך מהרשימה לאלתר.

ה. בהרשמתך לכנס הינך מאשר/ת לחב’ “תאנה תיירות” בע”מ להעלות לרשת האינטרנט קבצי מדיה מהווי הכנס שיתכן והנך מופיע/ה בהם.

ו.  בהרשמתך לכנס הנך משחרר/ת את חב’ “תאנה תיירות” בע”מ ו/או את דדי ריזל ו/או מי מטעמו, מכל אחריות לכל נזק בגוף ו/או ברכוש ככל שיגרמו לך ו/או לכל צד שלישי, במהלך הכנס.

ז. ככל והאדם שנרשם לכנס אינו האדם שמילא טופס זה, על ממלא הטופס החובה לקבל את אישורו של הנרשם לתקנון זה ובשליחת הטופס הוא מקבל עליו את האחריות לכל דבר הכרוך בכך.

ח. הכניסה למתחם הכנס ולהרצאות , מותנית בענידת תג משתתף אישי.

ט. חב’ “תאנה תיירות” בע”מ רשאית שלא לאשר למאן דהוא את השתתפותו בכנס, גם לאחר שנרשם וקיבל אישור על רישומו וזאת ללא צורך במתן הסברים מכל סוג שהוא ובלבד שהודיעה לו על כך לפחות 24 שעות לפני פתיחת הכנס ובמידה ושילם בגין השתתפותו יושבו לו דמי ההשתתפות במלואם.

בכל שאלה ניתן לפנות למנהלת הרישום, הגב' עדי מישר מתאנה תיירות בע"מ בטלפון: 072-279935 או במייל: adi@tna.co.il
בשאלות לגבי מתנת השתתפות חינם ניתן לפנות ישירות לגב' דסי מחברת גמא הפניקס בנייד 054-5633169 או במייל: dassigi@gamaf.co.il

  • בכל מקום בתקנון זה בו מופיע לשון זכר בלבד ו/או לשון נקבה בלבד, הכוונה לשני המינים.
  • ט.ל.ח. "תאנה תיירות" תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת
Scroll to Top